ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข "ข้อกำหนด" นี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้เครื่องมือ BypassAI และบริการที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "บริการ") โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้

1. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.1. ข้อตกลง: การเข้าถึงและใช้บริการ BypassAI แสดงว่าคุณรับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการ

1.2. การเปลี่ยนแปลง: BypassAI ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข อัปเดต หรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้บริการของคุณต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่อัปเดต

2. บัญชีผู้ใช้และการลงทะเบียน

2.1. การสร้าง: ในการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างของบริการ คุณอาจต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ เมื่อสร้างบัญชี คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ BypassAI ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนหรือยกเลิกบัญชีตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

2.2. ความปลอดภัย: คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณ รวมถึงรหัสผ่าน และกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้ง BypassAI ทันทีเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ

2.3. การสิ้นสุด: BypassAI อาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณและการเข้าถึงบริการหากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อ BypassAI หรือผู้ใช้ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดตามดุลยพินิจของ BypassAI แต่เพียงผู้เดียว คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ BypassAI

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3.1. ความเป็นเจ้าของ: สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเครื่องมือ BypassAI เนื้อหา และบริการเป็นของ BypassAI หรือผู้อนุญาต คุณรับทราบว่าคุณไม่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในหรือต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดเหล่านี้

3.2. ใบอนุญาตแบบจำกัด: BypassAI ให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอน และเพิกถอนได้แก่คุณในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

4. เนื้อหาของผู้ใช้

4.1. ความเป็นเจ้าของ: คุณยังคงรักษาสิทธิ์และความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณส่ง สร้าง หรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการ ("เนื้อหาของผู้ใช้") BypassAI ไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของใดๆ ในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

4.2. ความรับผิดชอบ: คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณและผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการตีพิมพ์ BypassAI ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ส่งผ่านบริการ

5. การใช้งานที่ต้องห้าม

5.1. ข้อจำกัด: คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หรือเป็นอันตราย หรือในทางใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

5.2. ตัวอย่าง: ตัวอย่างของการใช้งานที่ต้องห้ามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือลอกเลียนแบบ การใช้บริการเพื่อการโกงหรือการประพฤติมิชอบทางวิชาการ การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การคุกคามหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงผู้อื่น หรือการพยายามเข้าถึงระบบ BypassAI โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือบัญชีผู้ใช้

6. เบ็ดเตล็ด

6.1. การแยกส่วน: หากศาลถือว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์

6.2. ข้อตกลงทั้งหมด: ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ BypassAI เกี่ยวกับบริการ และมีผลแทนข้อตกลง ความเข้าใจ หรือการรับรองใดๆ ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร

6.3. ไม่มีการสละสิทธิ์: BypassAI การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดดังกล่าวหรือสิทธิ์ในการบังคับใช้

7. การชำระเงิน การสมัครสมาชิก และการคืนเงิน

7.1. แผน: BypassAI เสนอแผนการสมัครสมาชิกที่หลากหลายพร้อมคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกัน ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแผนบริการที่มีอยู่และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของเรา

7.2. กำลังดำเนินการ: การชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกจะดำเนินการผ่านผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามที่ปลอดภัย วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต และวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา

7.3. การยกเลิกและการต่ออายุอัตโนมัติ: คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณไม่ยกเลิกการสมัครสมาชิกก่อนวันที่ต่ออายุ ระบบจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับรอบบิลถัดไป การคืนเงินสำหรับการสมัครสมาชิกที่ถูกยกเลิกจะดำเนินการตามนโยบายการคืนเงินของเรา ซึ่งสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของเรา

7.4. ข้อเสนอ: BypassAI อาจเสนอให้ทดลองใช้ฟรีหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอเหล่านี้จะระบุไว้ ณ เวลาที่จัดโปรโมชั่นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

8. นโยบายการคืนเงิน

8.1. กรอบเวลาการคืนเงิน 3 วัน: คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหากคุณแสดงความไม่พอใจและส่งคำขอของคุณภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) นับจากวันที่ซื้อครั้งแรก และหากคุณไม่ได้ใช้คำเกิน 1,000 คำ

8.2. การคืนเงินที่ไม่มีสิทธิ์: คำขอคืนเงินที่ดำเนินการนอกกรอบเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมง) นับจากวันที่คุณซื้อครั้งแรกหรือเกินกว่าการใช้คำ 1,000 คำ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการประมวลผล

8.3. ขั้นตอนการคืนเงิน: หากต้องการเริ่มการคืนเงิน คุณต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ [email protected] พร้อมรายละเอียดคำสั่งซื้อและเหตุผลในการขอคืนเงิน

8.4. การอัปเดตนโยบาย: BypassAI ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตนโยบายการคืนเงินนี้เป็นครั้งคราว ขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะ

8.5. แผนฟรี: BypassAI เสนอแผนฟรีที่ให้ผู้ใช้สามารถลองใช้บริการก่อนซื้อการสมัครสมาชิก

9. ความเป็นโมฆะ

หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้โดยศาลได้ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์

10. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือบริการเหล่านี้ โปรดติดต่อเราผ่านข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือทางอีเมลที่ [email protected] เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อตอบคำถามของคุณอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ